Zaawansowane
Dodaj firmę
Regulamin

I. ZASADY OGÓLNE

    a. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu Firmy.4gr.pl.
    b. Korzystanie przez Użytkowników z portalu Firmy.4gr.pl, z wyjątkiem zamieszczania reklam, jest
        bezpłatne.

    Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych 
    elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi Firmy.4gr.pl.

    Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie
    prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w
    celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Firmy.


II. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

    Firmy.4gr.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub
    towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w zd. 1
    dotyczy także odmowy dostarczenia Użytkownikowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.
    
    Firmy.4gr.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami
    technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań
    siły wyższej.
    
    Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających
    prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania
    faktycznie lub potencjalnie na szkodę Firmy.4gr.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek
    portalu lub jego dobre imię. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, Firmy.4gr.pl
    zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
    
    Użytkownikowi korzystającemu z portalu Firmy.4gr.pl zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania
    w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu Firmy.4gr.pl.
    
    Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania
    zmierzające do jego obejścia.


IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI

    Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich adresów e-mail oraz imienia (zapisywanych poprzez
    uzupełnienie formularzy na stronach Firmy.4gr.pl) przez podmioty prowadzące portal Firmy.4gr.pl oraz ich
    partnerów handlowych w celu przesyłania informacji o charakterze handlowym lub informacyjnym.
    
    Użytkownik ma prawo do wycofania powyższej zgody w każdym czasie poprzez zgłoszenie wysłane na
    adres firmy@Firmy.4gr.pl.
    
    Firmy.4gr.pl może jednostronnie i bez ostrzeżenia usunąć adresy e-mail Użytkownika w dowolnym czasie.
    Portal Firmy.4gr.pl gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP
    oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych.
    
    Portal Firmy.4gr.pl stosuje mechanizm cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer WWW
    zapisuje po stronie użytkownika. Używamy cookies do zapamiętywania informacji o użytkowniku, tworzenia
    spersonalizowanych treści oraz obsługi logowania.
    
    Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików
    cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
    
    W celu wyświetlania reklam w trakcie Twojej wizyty w naszej witrynie korzystamy z usług zewnętrznych
    firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu,
    adresu e-mail i numeru telefonu) związane z Twoimi wizytami w tej oraz innych witrynach do wyświetlania   
    reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na ten
    temat oraz dowiedzieć się, w jaki sposób możesz uniknąć wykorzystania informacji przez te firmy.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikami a portalem Firmy.4gr.pl zastosowanie mają
    przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskie. Wszelkie powództwa wytaczane powinny być przed właściwy
    miejscowo i rzeczowo sąd polski.
    
    Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w
    części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
    
    Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

Aktualności
Reklama